دکتر محمد ستاریفر (دانشگاه علامه طباطبائی)                                                دکتر حمیدرضا ارباب (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر حمید آماده (دانشگاه علامه طباطبائی)                                                      دکتر سمانه عابدی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر آرین دانشمند (دانشگاه علامه طباطبائی)                                                 دکتر مصطفی شریف (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر اسفندیار جهانگرد (دانشگاه علامه طباطبائی)                                           دکتر ناصر خیابانی (دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر عبدالرسول قاسمی (دانشگاه علامه طباطبائی)                                          دکتر وحید ماجد (دانشگاه تهران)

مهندس انوش اسفندیاری (اندیشکده تدبیر آب ایران)                                    دکتر حسین سجادی فر (سازمان آب و فاضلاب)

مهندس جعفر غفاری شیروان (انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران)           دکتر رضا مکنون ( دانشگاه امیر کبیر)

دکتر زهرا جواهریان (سازمان حفاظت محیط زیست)                                       دکتر حبیب اله سلامی (دانشگاه تهران)

دکتر مرتضی تهامی پور (دانشگاه شهید بهشتی)                                             دکتر کاظم صدر (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حسین صادقی (دانشگاه تربیت مدرس)                                                  دکتر علی کیانی راد (مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی)